กิจกรรมนำเสนอหนังสือ

หนังสือในโปรแกรมห้องสมุดมีมากมายหลายชนิด ทั้งหนังสือเก่า หนังสือใหม่ จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมนำเสนอหนังสืออย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา  เพื่อให้หนังสือเหล่านั้นมีคุณค่ามาอยู่ใกล้ตา ใกล้ใจ ใกล้มือผู้อ่านผู้คนทั่วไป กระตุ้นและจูงใจให้เกิดความสนใจมองเห็นได้ง่าย ท้าทาย อยากดู อยากรู้ อยากหยิบ อยากยืมไปอ่านในที่สุด

วัตถุประสงค์

 1.   เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสอ่านหนังสือได้อย่างทั่วถึง
 2.   เพื่อให้รู้จักเลือกหนังสืออ่านอย่างหลากหลายให้ตรงกับความต้องการ
 3. 3.   เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาค้นคว้า

เป้าหมาย

นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน  กระตือรือร้นในการอ่านและรู้จักเลือกคัดกรองหนังสืออ่านตรงความต้องการของตน

วิธีดำเนินการ

 1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการดำเนินงาน
 2. กำหนดระยะเวลา  เนื้อหา เลือกสถานที่ที่จัดกิจกรรม
 3. มอบหมายงาน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนชุมนุมห้องสมุด นักเรียนที่เรียนวิชาห้องสมุด กลุ่มละ  3-5  คน เป็นผู้รับผิดชอบ  ยืมหนังสือไปอ่านทุกคน เลือกเล่มที่ชอบสรุปสาระสำคัญ           ทำบรรณนิทัศน์ นำเสนอ ไปร่วมกันคิด ช่วยกันออกแบบคิดกิจกรรม และ วิธีการการนำเสนอหนังสือรูปแบบต่างๆ  ตามหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ เช่น

–  จัดมุมตลาดนัดหนังสือใหม่ในห้องสมุด

–  แนะนำหนังสือในที่ประชุมระดับ ประชุมครูประจำเดือน

–  นำเสนอหนังสือในคาบอิสระของนักเรียนแต่ละห้อง

–  นำเสนอหนังสือในคาบพบครูประจำชั้น

–  จัดแนะนำหนังสือใหม่ แนะนำหนังสือดีที่น่าสนใจ

–  จัดออกร้านจำหน่ายหนังสือ

– จัดแสดงโชว์หนังสือ  ในงานสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิตพิชิตการอ่าน

 1. จัดเตรียมหนังสือ จัดทำฐานข้อมูลลงระบบบาร์โค้ด เตรียมวัสดุอุปกรณ์และออกแบบการจัดนำเสนอหนังสือให้น่าสนใจ
 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมนำเสนอหนังสือตามที่ออกแบบวางแผนไว้
 3. ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ได้ทราบโดยทั่วถึงกัน
 4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

สื่อและวัสดุอุปกรณ์

 1.   เอกสารข้อมูลเนื้อหา  หรือเรื่องที่ใช้ในการจัด
 2.   วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดนำเสนอหนังสือ เช่น  หนังสือที่ลงทะเบียนติดบาร์โค้ดแล้ว กระดาษชาร์ทสีต่าง ๆ  กาว  กรรไกร  โฟม

การวัดผลประเมินผล

 1.   สังเกต
 2.   แบบสอบถาม

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรวางแผนการจัดกิจกรรมนำเสนอหนังสือตลอดปี
 2. ให้นักเรียนช่วยกันคิดรูปแบบกันเอง  แล้วมานำเสนอและครูให้คำแนะนำเพิ่มเติม
 3. ตั้งหัวเรื่องให้น่าสนใจในการจัดแต่ละครั้ง
 4. ข้อความที่เด่นควรจะใช้สีฉูดฉาด สดใส ชวนดู และชวนท้าทายให้อยากเดินเข้าดูเข้าไปอ่าน
 5. บรรณารักษ์ให้คำแนะนำ  ช่วยเหลือและกำกับติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียน         อย่างใกล้ชิด
 6. ควรทายปัญหา  ค้นหาคำตอบแบบง่ายๆ แลกของรางวัลให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม  และสอดคล้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับกิจกรรมอื่นๆที่ห้องสมุดจัด
Shares 0